Skip to main content

Datum Sporttoernooi 2024

Sporttoernooi aankondiging

Het 72e NSG-Sporttoernooi is op dinsdag 3 en  woensdag 4 september 2024. Op maandag 2 september kan men aanreizen.

Lees meer op Sporttoernooi

Met sportieve groet

Bestuur NSG-Sport

Statuten Personeelssportbond van de Dienst Justitiële Inrichtingen + HHR

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Naam, zetel, oprichting / verenigingsjaar

Artikel 1
De vereniging hierna ook aan te duiden als "bond"draagt de naam Personeelssportbond van de Dienst Justitiële Inrichtingen, verder in deze statuten genoemd en aangeduid met de letters NSG-Sport.
De bond is gevestigd in 's-Gravenhage.
De bond is opgericht de dato tweeëntwintig november negentienhonderd zesenvijftig onder de naam Nederlandse Sportbond voor het Gevangenispersoneel.

Artikel 2
Het bondsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.

Doel en middelen

Artikel 3
NSG-Sport stelt zich ten doel de beoefening van sport in de ruimste zin door de leden te bevorderen. Hij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door de leden in de gelegenheid te stellen tot het beoefenen van lichamelijke en intellectuele sport, door het organiseren van regionale, landelijke en internationale wedstrijden, door het houden van vergaderingen en verder door het aanwenden van alle wettige middelen, welke voor het doel bevorderlijk kunnen zijn

Leden en donateurs
NSG-Sport kent:

 1. gewone leden;
 2. bijzondere leden, te weten;
  • partnerleden;
  • aan de dienst gerelateerde leden;
  • ereleden;
  • leden van verdienste;
 3. donateurs.

Ad a.:
Gewone leden van NSG-Sport kunnen zijn al diegenen die werkzaam zijn bij de inrichtingen en diensten vallend onder het bereik van de Dienst Justitiële Inrichtingen, alsmede personeelsleden die met ouderdomspensioen of een daaraan verwante regeling de dienst hebben verlaten.

Ad b.:
Partnerleden zijn levensgezellen van leden.
Aan de dienst gerelateerde leden zijn personen die niet werkzaam zijn bij de Dienst Justitiële Inrichtingen maar wel in belangrijke mate werkzaamheden verrichten ten behoeve van de dienstonderdelen ressorterend onder de Dienst Justitiële Inrichtingen.
Partnerleden en aan de dienst gerelateerde leden kunnen binnen door het bestuur te stellen voorwaarden worden toegelaten tot deelneming aan sportactiviteiten.

Artikel 5
Het lidmaatschap wordt verkregen door persoonlijke aanmelding daartoe bij het bestuur.

Artikel 6
Ereleden zijn die personen die beeldbepalend gefunctioneerd hebben voor NSG-Sport.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering met tenminste twee/derde (2/3) van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, op exclusieve voordracht van het bestuur.

Artikel 7
Leden van NSG-Sport die zich als zodanig bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen bij gewone meerderheid van het aantal geldig ter algemene vergadering uitgebrachte stemmen worden benoemd tot leden van verdienste op exclusieve voordracht van het bestuur.

Artikel 8
Het lidmaatschap gaat verloren door:

 1. opzegging met inachtneming van deze statuten;
 2. beëindiging der werkzaamheden in of voor de dienst, voor zover niet tengevolge van ouderdomspensioen of een daaraan verwante regeling;
 3. royement door de algemene vergadering;
 4. besluit van het bestuur indien het lid na aanmaning in gebreke blijft om aan zijn financiële verplichtingen tegenover NSG-Sport te voldoen.

Artikel 9
Het lidmaatschap is verbindend voor de duur van het bondsjaar. Bij aanmelding verklaren de leden zich garant voor betaling van het door de algemene vergadering vastgestelde contributiebedrag.
Ereleden en leden van verdienste betalen geen contributie.
Opzegging moet geschieden voor één november van het lopende jaar bij het bestuur.

Artikel 10
Royement vindt plaats door een beslissing ter algemene vergadering met twee/derde (2/3) van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, op een met redenen omkleed voorstel van het bestuur.

Artikel 11
Indien een lid in verband met wanbetaling van zijn lidmaatschap vervallen wordt verklaard door het bestuur, staat hem beroep open op de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 12
Het bestuur kan onder opgaaf van redenen een lid schorsen, waarbij het lid als regel tevoren in de gelegenheid wordt gesteld om hiertegen verweer te voeren.
De schorsing duurt ten hoogste twee (2) maanden, tenzij binnen deze termijn het bestuur aan het betreffende lid de mededeling doet dat de schorsing gevolgd zal worden door een voorstel tot royement op de eerstvolgende algemene vergadering.
In dit laatste geval duurt de schorsing voort tot het tijdstip waarop de algemene vergadering wordt gehouden.

Artikel 13
Alle personen die geen lid van NSG-Sport kunnen zijn en instellingen welke NSG-Sport wensen te steunen, kunnen door het bestuur als donateur worden toegelaten tegen een bij huishoudelijk reglement nader te bepalen minimumbijdrage.

Contactpersonen

Artikel 14
Bij ieder dienstonderdeel waarbij de leden werkzaam zijn, wordt door de leden een contactpersoon (afgevaardigde) aangewezen als intermediair ten behoeve van door
NSG-Sport te organiseren activiteiten.

Algemene vergadering

Artikel 15
De algemene vergadering wordt jaarlijks voor één april door het bestuur uitgeschreven.
Een buitengewone algemene vergadering wordt belegd indien het bestuur zulks nodig acht of ten minste een aantal contactpersonen dat meer dan een/tiende (1/10) gedeelte der uit te brengen stemmen vertegenwoordigt het verlangen daartoe bij het bestuur kenbaar maakt onder opgave van hetgeen zij op deze buitengewone vergadering besproken wenst te zien.

In het laatste geval wordt de buitengewone vergadering op een door het bestuur vast te stellen datum gehouden binnen vier (4) weken nadat het verzoek bij het bestuur is ingekomen, bij gebreke waarvan de hier voor bedoelde verzoekers zelf bevoegd zijn tot het bijeenroepen van de betrekkelijke vergadering over te gaan.

Artikel 16
De leden worden op de algemene vergadering vertegenwoordigd door een uit hun midden aangewezen afgevaardigde, zijnde de contactpersoon, dan wel een door de contactpersoon in overleg met de leden van zijn dienstonderdeel aangewezen vervanger.

De afgevaardigden brengen ieder een aantal stemmen uit, afhankelijk van het getal der door hen vertegenwoordigde leden en wel voor elk tiental leden een stem, terwijl daarenboven een stem wordt uitgebracht, indien het resttal der leden vijf of meer bedraagt.
Afgevaardigden die minder dan tien (10) leden vertegenwoordigen, brengen één (1) stem uit.

Voor de bepaling van het aantal door de afgevaardigden uit te brengen stemmen geldt het ledental naar de stand op de dag, een week voorafgaande aan die, waarop de algemene vergadering wordt gehouden.

De wijze der stemmingen op de algemene vergaderingen wordt bij huishoudelijk reglement bepaald. Indien op een algemene vergadering de stemmen staken, wordt een herstemming gehouden. Mochten bij herstemming de stemmen opnieuw staken, dan heeft de voorzitter het recht te beslissen.

Het bestuur

Artikel 17
Het bestuur van NSG-Sport bestaat uit vijf (5) leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
Het regelt onderling dat bij ontstentenis of afwezigheid van een bestuurslid een plaatsvervanger kan optreden
Deze persoon dient bij voorkeur een bestuurder te zijn met enige ervaring. Een combinatie met andere functies vormt hierbij geen beletsel.

Het bestuur vertegenwoordigt NSG-Sport in en buiten rechte, is belast met de leiding van NSG-Sport, met de handhaving en uitvoering der statuten en reglementen en het beheer der eigendommen, een en ander onder verantwoordelijkheid aan de algemene vergadering.
Bij belet of ontstentenis van een bestuurslid blijft het bestuur bevoegd tot vertegenwoordiging.

Artikel 18
Het bestuur wordt gekozen door de algemene vergadering uit de meerderjarige leden op de wijze, bij huishoudelijk reglement te bepalen. Ook de wijze van aftreding, functieverdeling en de verdere verplichtingen of bevoegdheden worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

Als leden van het bestuur kunnen, indien de continuïteit van het bestuur hiermee gediend is, ook worden toegelaten zij die niet of niet meer werkzaam zijn bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Wijziging der statuten

Artikel 19
Wijzigingen in de statuten kunnen worden aangebracht indien een voorstel daartoe met twee/derde (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen op de algemene vergadering wordt aangenomen en treden in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Ieder der bestuursleden is afzonderlijk bevoegd de betreffende notariële akte tot stand te laten brengen.

Huishoudelijk reglement

Artikel 20
Het door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement regelt datgene waarin de statuten niet voorzien, waaronder het jaarlijks instellen van een kascommissie als bedoeld in de wet.

Artikel 21
In alle gevallen waarin de statuten noch het huishoudelijk reglement voorzien, beslist het bestuur.

Ontbinding

Artikel 22
Ontbinding van NSG-Sport kan plaatsvinden indien op een algemene vergadering tenminste vier/vijfde (4/5) deel van het aantal geldig uitgebrachte stemmen besloten wordt de leden bij referendum daartoe te laten beslissen en de leden bij het te houden referendum zich eveneens met vier/vijfde (4/5) deel van het aantal geldig uitgebrachte stemmen voor ontbinding uitspreken.

Artikel 23
In geval van ontbinding worden de bezittingen van NSG-Sport overgedragen aan een organisatie met een liefdadig doel, welke door de leden bij het referendum inzake ontbinding van NSG-Sport wordt aangewezen aan de hand van een door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen gedane voordracht.

Slotverklaring

Tenslotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld dat van gemeld besluit van de algemene ledenvergadering blijkt uit een exemplaar van de notulen van die vergadering dat aan deze akte wordt gehecht.

Slot

De comparant is mij, notaris, bekend. Waarvan akte in minuut is verleden te Dordrecht op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht.
De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de akte een conceptakte te hebben ontvangen en te zijn gewezen op de gevolgen die uit de akte voortvloeien.

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparant en mij, notaris, ondertekend.
(Getekend: N.M. Willems; J.H. Jochems)

Huishoudelijk reglement

Doel en middelen

Artikel 1
Bij besluit van de algemene ledenvergadering kunnen maatregelen worden genomen ter verwezenlijking van het in de statuten beoogde doel.

Artikel 2
Het bestuur is bevoegd zich ten aanzien van zaken, welke een omvangrijke voorbereiding of een langdurig onderzoek vereisen, door commissies van advies en bijstand te doen voorlichten. Het wijst de leden van die commissies aan.

Artikel 3
Het bestuur kan werkzaamheden uitbesteden aan één of meer leden.

Leden en donateurs

Artikel 4
Het lid voldoet aan zijn contributieverplichting binnen 30 dagen na een daartoe gedaan verzoek. Dit geldt niet na een afgegeven machtiging tot periodieke afschrijving van die contributie.

Artikel 5
Het lid dat na aanmaning in gebreke is gebleven om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen en door het bestuur van zijn lidmaatschap vervallen is verklaard dient, indien hij voornemens is om bij de algemene vergadering in beroep te gaan, hiervan het bestuur schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 6
Een voorstel tot royement van een lid door de algemene vergadering dient door het bestuur in de beschrijvingsbrief te worden opgenomen onder vermelding van redenen, alsmede onder bijvoeging van het eerder gedane verweer van betrokkene.

Artikel 7
Binnen een jaar na de dag waarop in de algemene vergadering een voorstel tot royement is verworpen, kan uit hoofde van dezelfde handeling ten aanzien van het betreffende lid geen voorstel tot royement worden gedaan.

Artikel 8
Onsportief, onreglementair of aanstootgevend gedrag van een lid tijdens een door NSG Sport of onder auspiciën van NSG Sport te organiseren activiteit, kan het bestuur aanleiding geven tot het nemen van maatregelen nadat de betrokkene hierover een verklaring heeft afgelegd bij het bestuur.

Betreft het de maatregel van uitsluiting van deelname aan een of meerdere activiteiten, dan kan betrokkene daarvan schriftelijk in beroep komen bij één uit drie leden bestaande commissie van beroep, binnen veertien dagen na de beslissing hiervan.
De samenstelling van de Commissie van beroep is als volgt;

 • Een bestuurslid van NSG Sport, tevens secretaris van de commissie;
 • Een bij voorkeur op het gebied van de betreffende activiteit deskundig lid;
 • Een onafhankelijk lid als voorzitter.

De commissie van beroep wordt ad hoc samengesteld door het bestuur.
De commissie heeft als doelstelling, nadat zij kennis heeft genomen van het schriftelijk beroep van betrokkene, een voor alle partijen bindende uitspraak te doen met betrekking tot de zwaarte van de maatregel.

Artikel 9
De namen van de leden die hun lidmaatschap hebben verloren door royement door de algemene ledenvergadering of door besluit van het bestuur wegens wanbetaling, worden zo spoedig mogelijk middels de contactpersoon bekend gemaakt aan de leden.
Algemene bekendmaking kan plaatsvinden indien een lid door het bestuur is geschorst of uitgesloten van deelneming aan sportactiviteiten.

Artikel 10
Donateurs betalen een minimumbijdrage van € 11,50 per jaar.

Artikel 11
Leden die tengevolge van ouderdomspensioen of een daaraan verwante regeling de dienst hebben verlaten, behoren tot dat dienstonderdeel waarbij zij laatstelijk werkzaam waren of worden opgenomen op een speciale lijst.

Contactpersonen

Artikel 12
De contactpersonen brengen advies uit aan het bestuur zodra het bestuur daarom vraagt en kunnen zich ook ongevraagd met adviezen, verzoeken en opmerkingen tot het bestuur wenden.

Artikel 13
Het bestuur stelt alle contactpersonen in het bezit van enkele exemplaren van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van NSG Sport.
Op verzoek verstrekt de contactpersoon een exemplaar ter inzage aan de leden.

Artikel 14
De contactpersoon heeft t.b.v. zijn dienstonderdeel onder andere als taak:

 1. het actueel houden van de ledenlijst mede t.b.v. het bestuur;
 2. het werven van nieuwe leden;
 3. het informeren van de leden over alle activiteiten van NSG Sport;
 4. het verzorgen van de inschrijvingen van deze activiteiten;
 5. het coördineren van door zijn dienstonderdeel te organiseren activiteiten;
 6. het verzorgen van de reisgeldregeling van de daarvoor in aanmerking komende activiteit;
 7. het verstrekken, via het daarvoor bestemde formulier, van de activiteiten informatie ten behoeve van de internet site www.nsgsport.nl

Artikel 15
Partnerleden en aan de dienst gerelateerde leden kunnen geen contactpersoon zijn.

Activiteiten

Artikel 16

 1. Deelname aan activiteiten welke georganiseerd zijn door of onder auspiciën van NSG Sport staat alleen open voor leden van de NSG Sport.
 2. De deelnemenden houden zich aan de door de organisatie van de activiteit opgestelde regels.
 3. Onsportief, onreglementair of aanstootgevend gedrag zal door de organisatie middels de contactpersoon aan het bestuur van NSG Sport worden gemeld.
 4. NSG Sport stelt zich niet aansprakelijk voor enig opgelopen schade aan personen en goederen voor, tijdens of na deelname aan haar activiteit.
 5. In alle gevallen waarin het activiteitenreglement niet voorziet, beslist op dat moment de organisatie
 6. Lid 1 dient onverkort te worden opgenomen in de aankondiging van elke activiteit van NSG Sport
 7. Leden 1 t/m 5 dienen onverkort te worden opgenomen in het reglement van elke activiteit van NSG Sport
 8. Op het daarvoor bestemde kostenramingsformulier kan middels de contactpersoon aan de penningmeester van NSG Sport om de op de algemene ledenvergadering goedgekeurde begrotingssom worden gevraagd.
 9. Afrekening van een door of onder auspiciën van NSG Sport georganiseerde activiteit zal middels het daartoe bestemde formulier binnen twee maanden na die activiteit plaatsvinden.
 10. Incidenteel kan het bestuur onder bepaalde voorwaarden toestemming verlenen tot deelname door niet-leden aan activiteiten van NSG Sport.

Algemene vergadering

Artikel 17
Toegang tot de algemene vergadering hebben; leden van het bestuur, ere-leden en leden van verdienste, afgevaardigden van de dienstonderdelen, leden van de kascommissie.
Over toelating van andere personen beslist het bestuur.

Artikel 18
De reiskosten van de ere-leden, leden van verdienste, afgevaardigden, leden van de kascommissie en andere door het bestuur ter vergadering genodigden, komen voor rekening van NSG Sport op basis van de laagste klasse van het openbaar vervoer.

Artikel 19
De oproeping van de afgevaardigden tot het houden van een algemene vergadering geschiedt tenminste zes weken voor de dag van die vergadering.
Voorstellen van de dienstonderdelen, contactpersonen en leden dienen binnen twee weken na de dag waarop de datum van de algemene vergadering bekend is gemaakt, bij het bestuur te worden ingezonden en worden in de beschrijvingsbrief opgenomen.
De punten van behandeling en eventuele voorstellen worden tenminste drie weken voor de dag van de vergadering door middel van een beschrijvingsbrief aan de contactpersonen bekend gemaakt.
Later ingekomen voorstellen kunnen slechts op de algemene vergadering in behandeling worden genomen indien daartoe bij meerderheid van stemmen wordt besloten.

Artikel 20
De contactpersonen dienen tijdig aan de leden kenbaar te maken dat zij de beschrijvingsbrief hebben ontvangen en moeten aangeven op welke manier zij inzage hierin verlenen aan de leden.

Artikel 21
De voorzitter van NSG Sport leidt de algemene vergadering. Hij heeft het recht de discussie te sluiten wanneer hij meent dat de algemene vergadering over het onderwerp dat aan de orde is voldoende is ingelicht, doch is verplicht verdere bespreking toe te staan indien bij meerderheid van stemmen het verlangen daartoe kenbaar gemaakt wordt.

Artikel 22
Over elk voorstel wordt naar volgorde van indiening afzonderlijk gestemd tenzij een later ingediend voorstel volgens de mening van de voorzitter van verdere strekking is dan een vorig in welk geval het later ingediende voorstel de voorrang van behandeling heeft.

Artikel 23
Ieder bestuurslid, afgevaardigde, erelid en lid van verdienste heeft het recht om staande de vergadering amendementen voor te stellen.

De amendementen worden voor het voorstel in stemming gebracht en wel het eerst dat amendement dat volgens de mening van de voorzitter de verste strekking heeft.

Artikel 24
Ereleden en leden van verdienste die niet tevens afgevaardigde zijn, hebben evenals de leden van het bestuur een adviserende stem.

Artikel 25
Het stemmen over personen danwel zaken geschiedt mondeling tenzij de voorzitter of de meerderheid der aanwezige afgevaardigden schriftelijke stemming wenselijk acht.

Artikel 26
Indien schriftelijk gestemd wordt zijn ongeldig;

 1. blanco stembriefjes;
 2. stembriefjes waarop de naam van de persoon of zaak niet duidelijk vermeld staat of dezelfde naam meermalen voorkomt;
 3. ondertekende stembriefjes.

Artikel 27
Voor de opname van schriftelijke stemmingen benoemt de voorzitter een stembureau van twee afgevaardigden en een bestuurslid.

Artikel 28
Door de algemene vergadering wordt telkenjare een kascommissie van drie leden benoemd bij voorkeur uit de aanwezige afgevaardigden. Deze commissie heeft tot taak om de boekhouding, de kas en verdere bescheiden van de penningmeester te controleren.

De commissie wijzigt jaarlijks van samenstelling, waarbij een lid maximaal 3 jaar zitting kan hebben. Zij brengt op de eerstvolgende algemene vergadering verslag van haar werkzaamheden uit.

De vergadering verleent daarna de penningmeester al dan niet décharge.

Het bestuur

Artikel 29
Het bestuur en de gewone leden kunnen kandidaten stellen voor het lidmaatschap van het bestuur.

De kandidaatstelling dient bij schrijven, vergezeld van een verklaring van de kandidaat dat hij/zij een eventuele benoeming zal aanvaarden, aan het bestuur te worden bekendgemaakt, binnen twee weken na de dag waarop de datum van de algemene vergadering bekend is gemaakt.

Artikel 30
Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen, andere functies binnen het bestuur worden onderling verdeeld.

Artikel 31
Alle door de algemene vergadering gekozen bestuursleden worden benoemd voor de tijd van drie jaren.
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt in het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger. Dit rooster zal jaarlijks aan de algemene vergadering worden medegedeeld. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 32
Bij tussentijdse vacatures in het bestuur kan een der andere leden deze functie vervullen tot de eerstvolgende algemene vergadering.

Indien het bestuur dit noodzakelijk acht kan het deze functie laten vervullen door een lid tot aan de datum van de eerstvolgende algemene vergadering.
Deze besluiten worden aan de leden kenbaar gemaakt.

Artikel 33
De voorzitter is belast met de algemene leiding van NSG Sport. Hij leidt de algemene- en bestuursvergaderingen. Hij ziet toe op de naleving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en draagt zorg voor een goede gang van zaken.
Namens het bestuur brengt hij jaarlijks aan de algemene vergadering verslag uit over de toestand van de vereniging en haar beleid.

Artikel 34
De secretaris is in overleg met de voorzitter belast met het voeren van de correspondentie en de oproeping van alle in artikel 17 genoemde personen ter algemene vergadering. Hij houdt van alle correspondentie afschrift en bewaart alle op NSG Sport betrekking hebbende geschriften en bescheiden in een geordend archief.

Hij draagt zorg voor het maken van notulen van de algemene- en bestuursvergadering welke na goedkeuring door de vergadering door hem en de voorzitter worden getekend.
Op de algemene vergadering brengt hij verslag uit omtrent de activiteiten van NSG Sport gedurende het afgelopen verenigingsjaar.
Hij bewaakt de uitvoering van het activiteitenrooster, inclusief de NSG website.

Alle overige verrichtingen hier niet genoemd die geacht worden tot het secretariaat te behoren.

Artikel 35
De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen van NSG Sport waarbij geacht wordt te behoren;

 1. het innen van de contributie en het ontvangen van andere inkomsten;
 2. het verrichten van alle betalingen;
 3. het vastleggen van alle inkomsten en uitgaven in een daartoe geëigend boekhoudsysteem;
 4. het samenstellen van het financieel jaarverslag en in overleg met de overige bestuursleden van een jaarbegroting van ontvangsten en uitgaven;
 5. het verstrekken van alle gevraagde inlichtingen en het desgevraagd verlenen van inzage aan de kascommissie en overige bestuursleden;
 6. alle overige werkzaamheden welke geacht kunnen worden tot de functie van penningmeester te behoren.

De penningmeester bewaakt de ledenadministratie en contributie-inning.

Artikel 36
De overige leden van het bestuur aan wie geen bepaalde functie is opgedragen voeren ondersteunende werkzaamheden uit in collegiale samenspraak.

Artikel 37
Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste drie leden daarvan dit nodig achten doch tenminste drie maal per jaar.

Artikel 38
Aan bestuursleden wordt een volledige vergoeding toegekend voor werkelijke onkosten die noodzakelijk gemaakt zijn voor de vervulling van de bestuursfunctie.

Slotbepaling

Artikel 39
In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het bestuur.