Skip to main content

Datum Sporttoernooi 2024

Sporttoernooi aankondiging

Het 72e NSG-Sporttoernooi is op dinsdag 3 en  woensdag 4 september 2024. Op maandag 2 september kan men aanreizen.

Lees meer op Sporttoernooi

Met sportieve groet

Bestuur NSG-Sport

Disclaimer

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere wijze van gebruik van deze website, waaronder wordt verstaan, het bezoeken ervan, het vanuit deze website navigeren naar andere websites, het kopieren van (delen van) documenten en het gebruik van informatie van deze website in welke vorm dan ook. Als u het daar niet mee eens bent, dient u deze website direct te verlaten. Door het bezoek van deze website verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Toepasselijk recht

Op deze website en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van deze website mochten voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen waartoe het gebruik van deze website aanleiding mocht geven zullen bij uitsluiting worden berecht door de voor (uw woonplaats) bevoegde gewone rechter.

Exoneratieclausule

Tot het beloop dat zulks door de Wet is toegestaan, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook en onder welke naam ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website. Door uw gebruik vrijwaart u ons uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid.

Inhoud website

De informatie op deze website wordt verstrekt te goeder trouw en naar beste kennis en wetenschap. Er is zoveel mogelijk naar gestreefd feitelijke informatie juist te doen zijn, doch voor onjuistheden of onvolledig heden wordt niet ingestaan. Indien u meent feitelijke onjuistheden aan te treffen, stellen wij het op prijs dat van u te vernemen.

Links naar andere websites

Indien op deze websites links zijn aangebracht naar andere websites, is dat slechts bij wege van service gedaan, zonder dat daaruit mag worden afgeleid dat wij op enigerlei wijze enige verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van die websites.

Downloaden van bestanden

Indien van deze website, dan wel vanaf websites waar naartoe vanaf deze website links zijn aangebracht, bestanden van welke inhoud dan ook gedownload kunnen worden, geschied zulks downloaden geheel voor uw eigen risico, zonder dat enige aansprakelijkheid, voor schade aan uw systeem en daaraan gerelateerde schade, of voor welke schade ook, aanvaard wordt.